Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Κυνήγι Πέρδικας - Ανακοίνωση ΚΟΜΑΘ


Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 2580, Ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2012) περιέχεται τροποποίηση της υπ’ αριθμ 173803/2135/31.07.2012 απόφασης «Ρύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013», με την οποία μειώνεται το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο κάρπωσης ανά κυνηγό για την πετροπέρδικα (Alectorisgraeca) από τέσσερα (4) άτομα σε δύο (2).

     Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των κυνηγών ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις.

Περισσότερα στη σελίδα της ΚΟΜΑΘ εδώ